Loading...
Uncategorized

สงขลานครินทร์ สนองนโยบายรัฐ ลดค่าเทอม 50% ทุกระดับ พร้อมคืนเงินที่ชำระแล้วปลาย ส.ค. นี้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนองนโยบายรัฐบาล ลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% ทุกระดับ และคาดว่าจะคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษาที่ชำระแล้วประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2564 นี้ เน้นย้ำมหาวิทยาลัยตระหนักในการช่วยเหลือนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เผยว่า จากที่ ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระดับอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยนักศึกษาไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รวมนักศึกษาไทยที่เรียนหลักสูตรนานาชาติ) ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตรภาคพิเศษ และหลักสูตรภาคสมทบ มีสิทธิ์ได้รับการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% ของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 
ที่ผ่านมา ก่อนมติ ครม. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ปรับลดค่าค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษาไปแล้ว 20% ดังนั้นจะต้องจ่ายคืนอีก 30% ขณะนี้ นักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี สุราษฎร์ธานี และตรัง ได้เปิดเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว เหลือแต่วิทยาเขตภูเก็ตซึ่งจะเปิดภาคเรียนในเดือนสิงหาคม 2564
ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ เผยว่า รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายการศึกษา โดยให้สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ ลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลดค่าเล่าเรียน / ค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 50 ขั้นที่ 2 ส่วนตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท ลดร้อยละ 30 และขั้นที่ 3 ส่วนตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป ลดร้อยละ 10 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณสำหรับส่วนลดนี้ร้อยละ 60 และสถาบันอุดมศึกษาสมทบร้อยละ 40 หรือในอัตรา 6:4 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำลังดำเนินการรวบรวมจำนวนและรายชื่อนักศึกษาส่งไปให้รัฐบาล เพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนมายังมหาวิทยาลัย เพื่อคืนให้กับนักศึกษาต่อไป โดยเงินที่คืนส่วนหนึ่งเป็นเงินมหาวิทยาลัยและส่วนหนึ่งเป็นเงินของรัฐบาล ซึ่งคาดว่าจะสามารถคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษาที่ชำระแล้วประมาณสิ้นเดือนสิงหาคม 2564 โดยผ่านระบบพร้อมเพย์ และช่องทางอื่นๆ
 
สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาต่างๆ รวมถึงนักศึกษาที่เข้าร่วมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือรายละเอียด
 
“มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 อย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมามีการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว 20% มีการจัดสรรทุนช่วยเหลือต่างๆ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ และการจ้างงานนักศึกษา ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ซึ่งเมื่อรัฐบาลมีนโยบายลดค่าธรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ควบคู่กับมาตรการการช่วยเหลืออื่นๆ ของมหาวิทยาลัย” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ กล่าวทิ้งท้าย
Share :