Loading...
Uncategorized

กรมควบคุมโรค แนะนำฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนโควิด-19 ควรเว้นช่วง 4 สัปดาห์

ไวรัสไข้หวัดใหญ่เป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน มีอัตราตายสูงในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งการฉีดวัคซีนป้องกันจะช่วยลดการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ได้ จึงอยากแนะนำให้ทุกท่านเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีก่อนเข้าฤดูกาลระบาดของโรค ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ยังช่วยลดความสับสนในการตรวจคัดกรองภาวะติดเชื้อร่วมระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่กับโรคโควิด-19 ได้ ในกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ได้ นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ก่อนที่ จะติดเชื้อโควิด-19 ยังช่วยลดการนอนโรงพยาบาล หรือเข้ารักษาในโรงพยาบาลสั้นกว่าคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาก่อนการติดเชื้อโควิด-19

อย่างไรก็ตามหลายๆ คนยังมีคำถามและข้อสงสัย ว่าควรจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เมื่อไร และในกรณีที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ไปแล้ว 1 เข็ม จะยังสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้หรือไม่ หรือต้องฉีดห่างกันนานแค่ไหน กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ให้คำแนะนำว่าประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่

 • หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
 • เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
 • ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับยาเคมีบำบัดและเบาหวาน
 • ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
 • ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
 • ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ
 • ผู้ที่มีโรคอ้วน น้ำหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือค่าดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (Flu) ได้ทั้งก่อน ระหว่าง หรือหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยปฏิบัติหรือเว้นระยะห่างของการฉีดวัคซีนดังนี้

 • ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ โดยให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เดือน จึงค่อยฉีดวัคซีนโควิด-19
 • ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) เข็มที่ 1 และอยู่ระหว่างรอกำหนดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 สามารถรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ โดยให้ห่างจากวัคซีนเข็มที่ 1 อย่างน้อย 1 เดือน และหลังจากนั้นให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ตามกำหนดนัด โดยให้มีระยะห่างจากการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย 1 เดือน
 • ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค (Sinovac) เข็มที่ 1 แล้ว ให้ฉีดจนครบทั้ง 2 เข็มก่อนโดยระยะการฉีดห่างกัน 2-4 สัปดาห์ จึงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลได้ โดยให้ห่างจากวัคซีนเข็มที่ 2 อย่างน้อย 1 เดือน
 • ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 แอสตราเซเนกา (AstraZeneca) ครบทั้ง 2 เข็มแล้ว โดยระยะการฉีดระหว่างเข็มที่ 1 และ 2 ห่างกันประมาณ 10-12 สัปดาห์ สามารถเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้หลังจากฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 แล้วอย่างน้อย 1 เดือน 

ดังนั้นในระหว่างที่ยังรอการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 อยู่ในขณะนี้ จึงอยากแนะนำให้ทุกท่านหรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่น ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายและยังช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ได้อีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : กรมควบคุมโรค

Share :