Loading...
Uncategorized

สงขลานครินทร์ ประกาศรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น งานประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference (Online)

การประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference (Online) ภายใต้หัวข้อ “Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality” ในวันที่สอง ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2565 โดย รศ. ดร.วันดี สุทธรังษี ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมวิชาการฯ กล่าวปิดการประชุม ว่า การประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference online ภายใต้หัวข้อหลัก  “Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality”  ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ทั้งจากการปาฐกถาพิเศษ การบรรยาย  การรับฟังการนำเสนอผลงาน รวมทั้งการชมผลงานแบบโปสเตอร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดขยายผลด้านการจัดการเรียนการสอนต่อไป

พร้อมกันนี้ ยังมีการประกาศรางวัลผลการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นแบบบรรยาย (oral) แต่ละกลุ่ม ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 Teaching Method (Health Sciences/Sciences and Technology) ได้แก่ รองศาสตราจารย์ พญ.ภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในผลงาน Simulating patient-case examination during preceptor-attending rounds: Improving clinical skills for medical students

กลุ่มที่ 2 Teaching Method (Social science and Humanities) ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒธณา สุขรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในผลงาน การเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณา การกับการทํางานและการบูรณาการแบบสหวิทยาการ กรณีศึกษา รายวิชา การตลาดดิจิทัลและเทคโนโลยีร่วมสมัย

กลุ่มที่ 3 Educational Administration and Management ได้แก่ อาจารย์สุภาภรณ์ นุกูลธรประกิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง ในผลงาน A Study of Attitude and Behavior towards Materialistic Values of Students in Rajamangala University of Technology Lanna Lampang

กลุ่มที่ 5 Educational Administration and Management ได้แก่ อาจารย์กฤษณ์ สินเจริญกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในผลงาน A Conceptual Framework of the Adaptation of Edutainment-based Learning in the Flow Theory with the Moderation Effect of Personality of the Effective Learning in Higher Education

กลุ่มที่ 6 Technology Enhanced New Normal Education ได้แก่ นางสาวพัชรินทร์ สมบุญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในผลงาน การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สําหรับผู้ประกอบการธุรกิจลําไยในจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มที่ 7 Technology Enhanced New Normal Education ได้แก่ นายธนวัฒน์ ธารารักษ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในผลงาน การออกแบบและสร้างชุดการทดลองเรื่องการตกอย่างอิสระเพื่อใช้ตรวจวัดค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกบริเวณจังหวัดสงขลา

กลุ่มที่ 8 Teaching and Learning During Covid-19 Pandemic ได้แก่ อาจารย์นราภรณ์ ไชยรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในผลงาน การจัดการฝึกงานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19

รวมทั้งประกาศผลการประกวดการนำเสอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ประกอบด้วย รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ดีเด่น ได้แก่ ดร.สมรักษ์ พันธ์ผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในผลงาน การส่งเสริมความเข้าใจและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในหัวข้อจุล ชีววิทยาประยุกต์ โดยใช้เทคนิคการตั้งคําถาม: ข้าวหมากเป็นแบบอย่างคําถาม

และรางวัลผลงานโปสเตอร์ Popular Vote ได้แก่ นางสาวอัจฉรา ชื่นใจ โรงเรียนลําปางกัลยาณี ในผลงาน การพัฒนาทักษะการอ่านด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงานออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
 
ทั้งนี้ ได้กำหนดจัดประชุม PSU Education Conference ครั้งที่ 11 ในวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2566
 
โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://educonf.psu.ac.th/ 
Share :