Loading...
Uncategorized

ม.อ.เปิดเทอม 27 มิ.ย.65 คงมาตรการต่อเนื่องช่วยเหลือนศ.ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดและกลุ่มเปราะบาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดเปิดเทอมใหม่ 27 มิถุนายน 2565 รูปแบบการเรียนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เรียนที่มหาวิทยาลัย100 เปอร์เซ็นต์ ผศ.สุพจน์  โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้สัมภาษณ์ในรายการแลบ้านแลเมืองว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เตรียมพร้อมรับนักศึกษาใหม่ทั้งเรื่องหอพัก งานให้บริการ หรือร้านอาหารตามโรงอาหารต่างๆที่จะกลับมาเปิดเป็นปกติ หลังจากก่อนนี้เปิดแค่บางส่วนเพราะนักศึกษาเรียนออนไลน์ โดยนักศึกษาปี 1 จะเริ่มทยอยเข้าหอพักตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.คาดว่าจะหนาแน่นวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 18-19 มิ.ย. 2565 ส่วนรุ่นพี่ปีอื่นเริ่มทยอยเข้าหอพักตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย.เป็นต้นไป

ด้านมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินการต่อเนื่องมาตรการการช่วยเหลือนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 ซึ่งเมื่อเดือนเม.ย. ม.อ.สำรวจข้อมูลจากนักศึกษาว่าผู้ปกครองได้รับผลกระทบจากโควิดหรือไม่ กระทบต่อเงินเดือน รายได้อย่างไร อยากให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลืออย่างไร มีนักศึกษากรอกข้อมูลประมาณ 2000 กว่าคน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ ผลการสำรวจพบว่านักศึกษาตอบว่าครอบครัวได้รับผลกระทบระดับมาก 53 เปอร์เซ็นต์ ระดับปานกลาง 30 เปอร์เซ็นต์ ได้รับผลกระทบน้อย 18 เปอร์เซ็นต์ ครึ่งนึงที่ได้รับผลกระทบเยอะ เพราะครอบครัวไม่มีงานทำ รายได้ลดลง หลังสำรวจมหาวิทยาลัยจัดทำมาตรการช่วยเหลือตามความต้องการนักศึกษา คือมาตรการลดค่าเทอม  อันดับ2 จัดหาจัดสรรทุนการศึกษา อันดับ3 ลดค่าหอพัก อันดับ 4 จัดโครงการทำงานแลกเปลี่ยน ช่วยเรื่องรายได้จากการทำงาน อันดับ 5 ช่วยเรื่องอุปกรณ์ การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านคณะด้วยการใช้ยืมแท็ปเลตหรือโน๊ตบุ๊ค

อ.สุพจน์ เล่าว่าปีที่แล้วนักศึกษาสมัครรับทุนขอความช่วยเหลือต่างๆเพิ่มขึ้น ทำให้ม.อ.เตรียมความพร้อมทั้งระดับคณะและระดับมหาลัยช่วยส่งเสริมอย่างเต็มที่ให้นักศึกษากลุ่มเปราะบางได้เรียนจนจบการศึกษา ดูแลไม่ให้ยุติการเรียนกลางคัน อ.สุพจน์ให้ข้อมูลทิ้งท้ายว่ากิจกรรมปฐมนิเทศนั้นคล้ายกับปีก่อน ยังคงมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และกำหนดให้จัดกิจกรรมรับน้องในเขตมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามข้อกำหนดการรับน้องเท่านั้น 

Share :