Loading...
Uncategorized

“กลุ่มยุวเกษตรกร” ร.ร.บ้านคลองนกกระทุง จ.สงขลา ผลงานเด่นระดับชาติ ยกระดับคุณภาพนักเรียนด้วยวิถีเกษตร

“กลุ่มยุวเกษตรกร” ร.ร.บ้านคลองนกกระทุง จ.สงขลา ผลงานเด่นระดับชาติ ยกระดับคุณภาพนักเรียน

ประชากร ร้อยละ 60 ของประเทศไทยประกอบอาชีพการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดแนวทางพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านการเกษตรโดยการส่งเสริมการกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็น“กลุ่มยุวเกษตรกร” ขึ้นทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาทุกตำบลทั่วประเทศ ให้เด็กและเยาวชนร่วมกันเรียนรู้การปฏิบัติจริงกับอาชีพด้านเกษตรกรรม เตรียมพร้อมเป็นเกษตรกร หวังผลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของประเทศ

“กลุ่มยุวเกษตรกร” โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง (เรียงราษฏร์อุทิศ 2) อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
เป็นตัวอย่างความสำเร็จของการใช้กิจกรรมการทำเกษตรพัฒนานักเรียน สร้างอาชีพและรายได้ระหว่างเรียน 

อาจารย์สมสุข เพชรกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง (เรียงราษฎร์อุทิศ 2) อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ให้สัมภาษณ์ในรายการแลบ้านแลเมืองว่า นักเรียนส่วนใหญ่ค่อนข้างขาดแคลนคุณทรัพย์และขาดโอกาส ต้นทุนทางครอบครัวจำกัด พ่อแม่ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นพนักงานโรงงาน มีผลให้ผลสัมฤทธิ์นักเรียนกลุ่มนี้ ไม่ตรงตามเป้าหมาย ประกอบกับโรงเรียนมีพื้นที่ๆยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ขนาดใหญ่ จึงมีแนวคิดตั้ง “กลุ่มยุวเกษตรกร” สนับสนุนให้นักเรียนทำเกษตรโดยใช้พื้นที่ของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งหวังผลทางอ้อมเพื่อลดปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำและพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ กลุ่มยุวเกษตรกรมีสมาชิกทั้งหมด 25 คน แบ่งกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง สิ่งแวดล้อม และการแปรรูป ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ จนทำให้กลุ่มยุวเกษตรกรเกิดผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก

อาจารย์สมสุขฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า  กลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุงฯ ทำกิจกรรมการเกษตรต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี มีผลผลิตเป็นจำนวนมาก เช่น ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง ผักสวนครัว ข้าวโพด ฟัก ทุเรียน มังคุด กล้วย สะตอ และ นาข้าว ด้านปศุสัตว์ เช่น เลี้ยงไก่ เลี้ยงวัว เลี้ยงผึ้ง ชันโรง ด้านประมง เช่น เลี้ยงปลาในนาข้าว เลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์และในกระชัง เป็นต้น สำหรับด้านสภาพแวดล้อม มีการฝึกทักษะการปรับปรุงดิน โดยใช้โรงดินเน้นผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ จนได้รับรางวัลโรงเรียนชีววิถี ชนะเลิศ ระดับประเทศ 

อ.สมสุขเล่าอย่างภาคภูมิใจว่า กิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรของโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุงทำให้นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ สามารถนำความรู้ทางด้านเกษตรไปต่อยอดในครัวเรือนของตัวเองจนมีรายได้ในระหว่างเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ วางแผนการทำงานอย่างมีระบบ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม จนทำให้ผลสำฤทธิ์ทางด้านวิชาการของนักเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

อ.สมสุขฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า ตอนนี้ทางโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นกลุ่มยุวเกษตรกร ในระดับเขต และรอลุ้นไปต่อในระดับภาค ยินดีหากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุนให้ความรู้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาด้านเกษตรของกลุ่มยุวเกษตรกรต่อไป

Share :