Loading...
Uncategorized

ม.อ. เชิญชวนป้องกันตนเองจากโรคฝีดาษลิง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ งานปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  เชิญชวนทุกท่านป้องตนเองจากโรคฝีดาษลิง

    โดยปฎิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และแจ้งเตือนประชาชน ให้เฝ้าระวังป้องกันโรคฝีดาษลิง  (Monkeypox) ซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน และติดจากคนสู่คนได้ พบมากในประเทศแถบแอฟริกากลาง และแอฟริกาตะวันตก มักเกิดจากการเดินทางระหว่างประเทศหรือการนำเข้าสัตว์ที่ติดเชื้อ สำหรับการป้องกัน ควบคุมโรค เริ่มต้นด้วยการป้องกันตนเอง ดังนี้

  1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่ง หรือตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อหรือสัตว์ป่า
  2. หลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกไม่เพียงพอ
  3. หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์เมื่อสัมผัสกับสัตว์หรือคนที่ติดเชื้อ
  4. ไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยงหรือนำเข้าสัตว์จากต่างประเทศโดยไม่มีการคัดกรองโรค
  5. กรณีมีการเดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตติดโรค ต้องทำการคัดกรองและเฝ้าระวังอาการจนครบ

    21 วัน หากมีอาการเจ็บป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที และทำการแยกกักเพื่อมีให้ผู้ป่วยมีการแพร่กระจายเชื้อ

          สอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  โทร. 1422

Share :