Loading...
Uncategorized

ม.สงขลานครินทร์ ร่วมจัดตั้งสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อผลิตบุคลากรด้าน AI

ผศ.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีความสำคัญและจำเป็นในการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลอย่างมากและทั่วโลกได้นำปัญญาประดิษฐ์มาใช้อย่างแพร่หลายทำให้เกิดการแข่งขันทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีความพร้อมทางด้านนักวิจัย คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีงานวิจัยที่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และเผยแพร่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการเทคโนโลยี พร้อมด้วยเครือมือ อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมรองรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จึงทำให้มหาวิทยาลัยทั้ง 6 แห่งได้ร่วมลงนามความร่วมมือในจัดตั้งสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ เพื่อร่วมกันจัดการศึกษาพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย หลักสูตร A.I. Sandbox อีกทั้งมีการแบ่งปันทรัพยากรและเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายปัญญาประดิษฐ์ ตอบโจทย์และสอดคล้องต่อการขาดแคลนของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ ม.สงขลานครินทร์ได้วางแผนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต เพิ่มความยืดหยุ่นและลดระยะเวลาการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาพร้อมปฏิบัติงาน ผ่านภารกิจที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กำหนดการผลิตกำลังคนด้าน AI ตามมาตรฐานอุดมศึกษา ให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อตลาดแรงงานและมีคุณภาพต่อการพัฒนาประเทศ ภายใต้สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ นับเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายมหาวิทยาลัยให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineering Institute; AIEI) จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่าย 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยขอนแก่น  นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จำกัด เเละ กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป รวมถึงการสนับสนุนของ NVIDIA ผ่านทาง NVIDIA Deep Learning Institute เพื่อสร้าง AI ecosystem ที่เหมาะสมอีกด้วย

Share :