Loading...
Uncategorized

สิทธิบัตรทอง แจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่

ที่ประชุมบอร์ด สปสช. เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบ บรรจุ “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย” ให้เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สำหรับคนไทยทุกคน โดยมีผลตั้งแต่ 2 พ.ค. 2565 เป็นต้นไป
.
ทั้งนี้สิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผนรองซับการขับถ่าย เป็นการดำเนินการเพื่อดูแลผู้ที่อยู่ในภาวะติดบ้าน ติดเตียง กลุ่มที่มีปัญหาการกลั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ และมีค่าคะแนนระดับความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน ตามดัชนี ADL ระหว่าง 0-6 หรือตามแผนดูแลรายบุคคล (Care plan) ซึ่งมีจำนวน 53,356 ราย โดยสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับขับถ่าย จำนวน 3 ชิ้นต่อคนต่อวัน ตามคำแนะนำของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
.
ด้วยสิทธิประโยชน์นี้จะช่วยให้ผู้ที่อยู่ในภาวะติดบ้าน ติดเตียง กลุ่มที่มีปัญหาการกลั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ ที่มีปัญหาการขับถ่าย โดยไม่จำกัดอายุ นอกจากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการลดภาระค่าใช่จ่ายครัวเรือนในด้านสุขภาพได้ ซึ่งจากมติที่ประชุมในวันนี้ ยังได้ให้เพิ่มรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย เช่น แผ่นรองซับ ผ้าอ้อมทางเลือก เป็นต้น และขอให้เน้นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

Share :