Loading...
Uncategorized

ม.อ. มอบถุงยังชีพ และเวชภัณฑ์ โครงการลูกพระบิดาจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ. สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคณะมอบถุงยังชีพ ยาสามัญประจำบ้านและชุดเวชภัณฑ์ แก่ผู้แทนชุมชน อ.หาดใหญ่ และ อ.เมือง จ.สงขลา ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดหใญ่ ในโครงการลูกพระบิดาจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

เบื้องต้นได้มอบให้ครอบครัวผู้เดือดร้อน ที่ ชุมชนจันทร์นิเวศน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 60 ชุด และชุมชนวัดชัยมงคล อ.เมือง จ.สงขลา ชุมชนละ 60 ชุด รวม 120 ชุด โดยจะมอบให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนอีกอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ และชมรมร้านขายยาสงขลา ประกอบด้วย ผศ. ดร.ภญ.ชิตชไม โอวาทฬารพร รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ภก. กมล ปาลรัตน์ ประธานชมรมร้านขายยาจังหวัดสงขลา ภญ.ภาชินี เสาร์แก้ว รองประธานชมรมร้านขายยาจังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนมอบยาสามัญประจำบ้านและชุดเวชภัณฑ์ ให้กับ กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อนำไปบรรจุในถุงยังชีพ มอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในชุมชนเมืองหาดใหญ่ และชุมชนเมืองสงขลา ในโอกาสนี้ด้วย

Share :